Diagnostika xizmatlari

Angiografiya

Audiometriya

Biopsiya

Densitometriya

Dupleks skanerlash

EKG

Endoskopik tekshiruv usullari

EXOKG

Funksional diagnostika

Homiladorlar uchun UTT

MRT

Bilak-kaft usti bo’g’imi va qo’l kaftini MRT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini kontrastli MRT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini MRT qilishBo’yin a’zolarini kontrastli MRT qilishBo’yin a’zolarini MRT qilishBo’yin tomirlari bog’lamini kontrastli MRT qilishBo’yin tomirlarini MRT qilishBo’yinning yumshoq to’qimalarini kontrastli MRT qilishBo’yinning yumshoq to’qimalarini MRT qilishBosh miya so’rg’ichsimon o’simtalar sohasini MRT qilishBosh miya va bosh miya tomirlarini MRT qilishBosh miya va gipofizni MRT qilishBosh miya va ko’z chanog’ini MRT qilishBosh miyani angiografiya bilan MRT qilishBosh miyani dinamik mielografiya bilan MRT qilishBosh miyani kontrastli MRT qilishBosh miyani MRT qilishBosh miyani MRT qilish, tomirlar rejimidaBosh miyani traktografiya bilan MRT qilishBosh miyaning MRT perfuziyasiBurun yondosh bo’shliqlarini kontrastli MRT qilishBurun yondosh bo’shliqlarini MRT qilishButun tanani MRT qilishBuyrak usti bezlarini MRT qilishBuyrak va buyrak usti bezlarini MRT qilishDumg’aza-yonbosh bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishDumg’aza-yonbosh bo’g’imlarini MRT qilishDumg’azani MRT qilishEnterografiya bilan qorin bo’shlig’ini MRT qilishGipofizni kontrastli MRT qilishGipofizni MRT qilishHomilaning bosh miyasini MRT qilishIchki quloqni MRT qilishKichik tos a’zolarini kontrastli MRT qilishKichik tos a’zolarini MRT qilishKo’z chanoqlarini MRT qilishMiyaning MRT, gipofiz bezi va orbitalariMR - xolangiografiyaMRT - urografiyaOrqa qorin bo’shlig’ini kontrastli MRT qilishOyoq kaftini kontrastli MRT qilishOyoq kaftini MRT qilishOyoq-qo’l tomirlarini MRT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini MRT qilishOyoqlar periferik tomirlarini MRT qilishQo’l panjasini kontrastli MRT qilishQo’l panjasini MRT qilishQorin bo’shlig’i a’zolarini kontrastli MRT qilishQorin bo’shlig’i a’zolarini MRT qilishQorin bo’shlig’ini MRT qilishQorin bo’shlig’ini MRT qilish va xolangiografiyaQorin parda orti bo’shlig’ini MRT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’ini kontrastli MRT qilishTashqi jinsiy a’zolarni MRT qilishTirsak bo’g’imini kontrastli MRT qilishTirsak bo’g’imini MRT qilishTizza bo’g’imini kontrastli MRT qilishTizza bo’g’imini MRT qilishTo’piq bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishTo’piq bo’g’imlarini MRT qilishTos suyaklarini kontrastli MRT qilishTos suyaklarini MRT qilishTos-son bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishTos-son bo’g’imlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini angiografiya MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini traktografiya bilan MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini va bo’yin tomirlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismining tomirlarini MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini kontrastli MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini MRT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak qismini traktografiya bilan MRT qilishYelka bo’g’imlarini kontrastli MRT qilishYelka bo’g’imlarini MRT qilishYirik suyaklar va ularni o’rab turuvchi yumshoq to’qimalarni MRT qilishYirik suyaklar va yumshoq to’qimalarni MRT qilishYumshoq to’qimalarni MRT qilishYuz skeletini MRT qilishChakka-pastki jag’ bo’g’imlarini MRT qilish

MSKT

Bilak suyaklarini MSKT qilishBilak-kaft usti bo’g’imini MSKT qilishBo’g’imlarni kontrastli MSKT qilishBo’g’imlarni MSKT qilishBo’yin a’zolarini MSKT qilishBo’yin yumshoq to’qimalarini kontrastli MSKT qilishBo’yin yumshoq to’qimalarini MSKT qilishBoldir suyaklarini MSKT qilishBoldir-tovon bo’g’imini MSKT qilishBosh miya va burun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishBosh miya va gipofizni MSKT qilishBosh miyasini kontrastli MSKT qilishBosh miyasini MSKT qilishBosh suyagi va pastki jag 'suyagining asosi MSKTBosh suyagining yuz qismi suyaklarining MSKT ko’rigiBurun yondosh bo’shliqlari va burun-halqum KTBurun yondosh bo’shliqlarini kontrastli MSKT qilishBurun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishBurun yondosh bo'shliqlari va bosh miya suyaklarning MSKT qilishBuyrak arteriyalarini MSKT qilishBuyrak usti bezlarini MSKT qilishBuyrak va buyrak usti bezlarining MSKT ko’rigiBuyrak va qorin parda orti bo’shlig’ining MSKT ko’rigiBuyraklar va kichik tos suyaklarining MSKTBuyraklarni MSKT qilishDumg’azani MSKT qilishGipofizni MSKT qilishIntrakranial tomirlarni MSKT qilishIchqi quloqning MSKTsiKichik tos sohasi a’zolarini kontrastli MSKT qilishKichik tos sohasi a’zolarini MSKT qilishKo’krak qafasi (o'pka) a’zolarini kontrastli MSKT qilishKo’krak qafasi (o'pka) a’zolarini MSKT qilishKo’z chanog’i va burun yondosh bo’shliqlarini MSKT qilishKo’z chanog’ini MSKT qilishKontrastli urografiya MSKTKraniovertebral sohani MSKT qilishMiya va bosh miya suyaklarini MSKT qilishMiya va orbitalar MSKTMSKT - ekskretor urografiyaMSKT - koronarografiyaMSKT ichakni virtual kolonoskopiyasiMSKT urografiya kontrastsizOyoq kaftini MSKT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini kontrastli MSKT qilishOyoq-qo’llarning yumshoq to’qimalarini MSKT qilishQalqonsimon bezni MSKT qilishQo’l panjasini MSKT qilishQo’l-oyoqlarni MSKT qilishQo’llarning tomirlarini MSKT qilishQorin aortasini kontrastsiz MSKT qilishQorin bo’shlig’ini kontrastli MSKT qilishQorin bo’shlig’ini MSKT qilishQorin bo’shlig’ini peroral kontrast bilan MSKT qilishQorin bo'shliqning (buyraklar va buyrak usti bezlari, oshqozon osti bezi, qorin bo'shliq tugunlari)Qorin parda orti bo’shlig’i va kichik tos sohasini kontrastli MSKT qilishQorin parda orti bo’shlig’ini MSKT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’I a’zolarini kontrastli MSKT qilishQorin parda orti va qorin bo’shlig’ini MSKT qilishSiydik yo’llarini kontrastsiz MSKT qilishSon suyagini MSKT qilishTashqi jinsiy a’zolarni MSKT qilishTirsak bo’g’imini MSKT qilishTizza bo’g’imini MSKT qilishTos suyaklarini MSKT qilishTos-son bo’g’imlarini MSKT qilishTurk egarini MSKT qilishUmurtqa pog’onasi bo’yin qismini MSKT qilishUmurtqa pog’onasini MSKT qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini MSKT qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak bo’limini MSKT qilishUrologik kompleksni MSKT qilishYelka bo’g’imini MSKT qilishYelka kamarini MSKT qilishYelka suyagini MSKT qilishYelka va yumshoq to'qimalarning MSKTYumshoq to’qimalarni MSKT qilishYuqori yelka kamarini MSKT qilishYuz skeletining MSKTChakka suyaklarini MSKT qilishChakka-pastki jag’ bo’g’imlari MSKT qilish

Rentgen

Antegrad pielografiya (buyraklarni rentgen qilish)Bachadon yollarini rentgen qilish (Gisterosalpingografiya, GSG)Bilak suyaklarini rentgen qilishBilak-kaft usti bo’g’imini rentgen qilishBoldir suyaklarini rentgen qilishBoldir-tovon bo’g’imini rentgen qilishBoldir-tovon bo’g’imini zo’riqqan holda rentgen qilishBoldirni rentgen qilishBosh suyagini rentgen qilishBurun suyaklarini rentgen qilishBurun yondosh bo’shliqlarini rentgen qilishBurun-halqumni rentgen qilishEkstretor urografiyaEkstretor urografiya, bolalar uchunFistulografiyaIrrigografiyaIrrigografiya, bolalar uchunKamayib boruvchi sistografiyaKichik tos sohasi a’zolarini rentgen qilishKo’krak qafasi rentgenoskopiyasiKo’krak qafasini rentgen qilishKo’krak qafasini rentgen qilishKo’tarilgan sistografiyaKo’tarilgan uretrografiya miksion sistografiya bilanKo’z chanoqlarini rentgen qilishO’mrov suyagi va yelka bo’g’imini rentgen qilishO’mrov suyagini rentgen qilishObzorli rentgenoskopiyaOyoq kafti suyaklarini rentgen qilishOshqozon-ichak yo’llari rentgenoskopiyasi, bolalar uchunOshqozon-ichak yo’llarini rentgen qilishOshqozon-ichak yo’llarini rentgen qilish, bolalar uchunOshqozonni rentgen qilishPanja suyaklarini rentgen qilishPanja suyaklarini rentgen qilish (o’sish sohasi)Pastki jag’ni rentgen qilishQizilo’ngachni rentgen qilishQizilo’ngachning kontrastli rentgenoskopiyasi va rentgenografiyasiQo’l panjasini rentgen qilishQo’llar panjalarini rentgen qilishQorin bo’shlig’ini rentgen qilishQorin bo’shlig’ini rentgen qilish (obzorli)Qovurg’alarni rentgen qilishQuloqni rentgen qilishRentgenoskopiyaRetrograd ureteropielografiyaSistografiyaSiydik tizimini rentgen qilishSo’rg’ichsimon o’simtalarni Shyuller uslubi bo’yicha rentgen qilishSon suyagini rentgen qilishSut bezlarini rentgen qilish (mammografiya)Tirsak bo’g’imini rentgen qilishTizza bo’g’imini rentgen qilishTizza bo’g’imini zo’riqqan holda rentgen qilishTishlarni rentgen qilishTos suyaklari va tos-son bo’g’imlarini rentgen qilishTos suyaklarini rentgen qilishTos suyaklarini rentgen qilish, bolalar uchunTos-son bo’g’imlarini rentgen qilishTovon suyaklarini rentgen qilishTurk egarini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bel bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bel-dumg’aza bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bo’yin qismini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining bo’yin qismini rentgen qilish (funksional namunalar)Umurtqa pog’onasining dumg’aza bo’limini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining funksional namunalarini rentgen qilishUmurtqa pog’onasining ko’krak bo’limini rentgen qilishUmurtqa tanasini rentgen qilishUretrografiya (ko’tarilgan)Uretrosistografiya (miksion sistografiya)Yelka bo’g’imini rentgen qilishYelka suyagini rentgen qilish

UTDG

Bachadon va ortiqlarini UTDG qilish (doplerografiya)Bo’yin tomirlari va uyqu arteriyalarini UTDG qilish (dopplerografiya)Bo’yin tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Bosh miya tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Braxiotsefal bo'yin tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyrak tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyrak, oshqozon osti bezi, jigar tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Buyraklarni UTDG qilish (dopplerografiya)Homiladorlar uchun UTDG (dopplerografiya)Homiladorlikda bachadon va ortiqlarini UTDG qilish (II, III trimestr)Homilani neyrosonografiya va transkranial doppleografiya qildirishHomilani UTDG qilish (dopplerografiya)Homilani UTDG qilish (dopplerografiya), 4DHomilani UTDG qilish (dopplerografiya), homiladorlikning 35 haftasiJigar tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Jigar va o’t qopini UTDG qilish (dopplerografiya)Jinsiy olat tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Kichik tos sohasi tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Ko’rish a’zolarini UTDG qilish (dopplerografiya)Magistral tomirlarni UTDG qilish (dopplerografiya)Moyak xaltasi tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Moyak xaltasini UTDG qilish (dopplerografiya)Pastki ekstremitalarning tomirlari, arteriyalari va tomirlarining UTDG qilish (dopplerografiya)Prostata bezini UTDG qilish (dopplerografiya)Qalqonsimon bez tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Qalqonsimon bezni rangli kartirlash bilan UTDG qilish (dopplerografiya)Qorin bo’shlig’i tomirlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Sut bezlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Transkranial dopplerografiyaYuqori ekstremitalarning venalari, arteriyalari va tomirlarining UTDG qilish (dopplerografiya)Yurakni UTDG qilish (dopplerografiya)Yuzaki hosilalar va limfa tugunlarini UTDG qilish (dopplerografiya)Chuqur venalarni UTDG qilish (dopplerografiya)

UTT

Bachadon va ortiqlarining UTTBachadon va ortiqlarining UTT (transabdominal)Bachadon va ortiqlarining UTT (transvaginal)Bilak-kaft usti bo’g’imining UTTBo’g’imlarni UTT qilishBo’qoq bezining UTTBo’yin tomirlarining UTTBoldir-tovon bo’g’imining UTTBuyrak usti bezlarini UTT qilishBuyraklar va buyrak usti bezlarining UTTBuyraklar va siydik pufagining UTTBuyraklar va siydik chiqarish tizimining UTTBuyraklar, siydik pufagi va prostataning UTTBuyraklar, uretra, siydik pufagining UTTBuyraklarni elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Buyraklarning UTTErkaklar siydik-tanosil tizimini UTT qilish, kompleks ravishdaExoensefalografiya (ExoEG)FibroskanlashGaymor bo’shliqlarining UTTGinekologik kompleks va sut bezlarining UTTJigar va o’t qopining UTTJigar, o’t qopi va oshqozon osti bezining UTTJigarni elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Jinsiy olatning farmakologik namuna olgan holda UTTKarpal kanalining UTTKichik tos a’zolarini elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Kichik tos sohasi a’zolarining UTT (transabdominal)Kichik tos sohasi a’zolarining UTT (transvaginal)Ko’zni UTT qilish (a- va b-skanlash)Ko’zning UTTLimfa tugunlarining UTTMoyak xaltasining UTT siMushaklar va yumshoq to’qimalarning UTTNeyrosonografiyaO’t qopiga oziq-ovqat bilan zo’riqish bergan holda jigarning UTTO’t qopini funksiyasini aniqlash bilan UTTOperatsiya o’tkazilgan sohalarning UTTOyoq kafti mayda bo’g’imlarini UTT qilishOshqozon osti bezining UTTOshqozonning UTT (suyuqlik bilan to’ldirilgan holda)Periferik limfa tugunlari bilan qalqonsimon bezning UTTPlevra bo’shliqlarining UTTProstata bezi va siydik pufagining UTTProstata bezini transrektal UTT qilish (TRUTT)Prostata bezini UTTProstata bezining UTTQalqonsimon bez va paratiroid bezlarini UTT qilishQalqonsimon bezni elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Qalqonsimon bezning UTTQolgan siydik miqdorini aniqlagan holda buyraklar va siydik pufagining UTTQolgan siydik miqdorini aniqlagan holda prostata bezi va siydik pufagining UTT (transabdominal)Qorataloqni UTT qilishQorin bo’shlig’I a’zolarining UTTQorin bo’shlig’I va buyraklarni UTT qilishQorin bo’shlig’ining o’t qopi funksiyasi bilan UTTQorin parda orti va qorin bo’shlig’ining UTTQov suyaklari birlashgan bo’g’imning UTTQovuqdagi siydik qoldig’ni UTT da aniqlashQuloq atrofi bezlarini UTT qilishSafro chiqaruvchi yo’llar va qorataloqning UTTServikometriyaSiydik pufagi va uretraning UTTSiydik pufagining UTTSiydik-tanosil a’zolarining UTTSo’lak bezlarining UTTSut bezi va qo’ltiq osti sohasining UTTSut bezlarini elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Sut bezlarining periferik limfa tugunlari bilan UTTSut bezlarining UTTTirsak bo’g’imining UTTTizza bo’g’imining UTTTos-son bo’g’imining UTTTos-son bo’g’imining UTT, bolalar uchunTRUTK (transrektal ultratovushli ko’rik)Umurtqa pog’onasining bel bo’limining UTTUrologik kompleksning UTT (buyraklar, prostata, siydik pufagi)UTT - follikulometriya (transabdominal)UTT - follikulometriya (transvaginal)Uyqu arteriyalari intimining yo’g’onligini tekshirishYelka bo’g’imining UTTYumshoq to’qimalar bo’g’imlarni UTT qilishYumshoq to’qimalarni elastografiya bilan UTT qilish (sonoelastografiya)Yumshoq to’qimalarning UTTYurakning UTTYuzaki hosilalar va limfa tugunlarini UTT qilishZo’riqish bergan holda jigar, o’t qopi va oshqozon osti bezini UTT qilishChaqaloq ichki a’zolarining UTTChov sohasining UTT

Veterinariya diagnostikasi

Sahifadagi ma'lumotlar eskirgan.
Sahifani .
×